Van Bergen op Facebook   Van Bergen op LinkedIn   Van Bergen op YouTube

Voorwaarden en regels van aanvullend geboorteverlof

Er is besloten dat er per 1 juli 2020 een aanvullend geboorteverlog van vijmaal de werkelijkse arbeidsduur bijkomt. Een baby in de wieg én extra verlof. Er kan voor deze werknemers bij UWV een uitkering aanvragen. Hieronder legegn we uit wat deze regelijk precies inhoudt. 

Verlof voor de partner
Het aanvullend geboorteverlof geldt voor kinderen die zijn geboren op of ná 1juli 2020. Voor een kind dat is geboren vóór 1juli kan de werknemer alleen het geboorteverlof van één week opnemen. Het is niet mogelijk het aanvullende verlof met terugwerkende kracht op te nemen. Daarnaast kan de werknemer alleen aanvullend geboorteverlof opnemen als hij eerst het geboorteverlof van één week heeft opgenomen.

Betaald geboorteverlof van maximaal één week
De werknemer heeft recht op betaald geboorteverlof voor eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Tijdens het verlof betaalt u het loon van de werknemer volledig door. Het geboorteverlof kan ingaan vanaf de dag na de bevalling heeft plaatsgevonden. Voor de dag van de bevalling heeft de werknemer recht op calamiteitenverlof. De werknemer kan de geboorteverlofdagen in principe naar eigen inzicht opnemen, zolang hij dit doet binnen vier weken na de geboorte. Het is niet toegestaan om in de cao of een regeling met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging in het nadeel van werknemers af te wijken van de geboorteverlofregels.

De regeling voor het (aanvullend) geboorteverlof is bedoeld voor de partner van de moeder van het pasgeboren kind. De werknemer geldt hierbij als partner van de bevallen moeder als hij of zij:
• getrouwd is met de moeder van het kind;
• een geregistreerd partnerschap met de moeder heeft afgesloten;
• ongehuwd samenwoont met de moeder;
• het kind erkent, zonder aan één van de bovenstaande eisen te voldoen.

Duur geboorteverlof
Het aanvullend geboorteverlof bedraagt maximaal vijf keer de arbeidsduur per week. De werknemer kan ook minder dan vijf weken verlof opnemen. Er kunnen alleen hele weken worden opgenomen. De werknemer bepaalt in overleg met u als werkgever op welke manier hij zijn verlof opneemt. Hij kan bijvoorbeeld vijf weken verlof achter elkaar opnemen of het verlof over een langere periode verspreiden.

De werknemer heeft zes maanden de tijd om het verlof op te nemen. Dit gaat in vanaf de dag van de geboorte.

Geboorteverlof aanvragen
Een werknemer die aanvullend geboorteverlof wil opnemen, vraagt dit schriftelijk of elektronisch (per e-mail) bij zijn werkgever aan. Dit doet hij in principe minimaal vier weken vóór het moment waarop het verlof moet ingaan.

Lukt het de werknemer niet om tijdig het verlof aan te vragen, bijvoorbeeld omdat zijn kind te vroeg geboren wordt, dan geeft hij zo snel mogelijk aan u door dat hij verlof wil opnemen. Uw organisatie mag het verlof niet weigeren. Wel kunt u tot twee weken vóór de ingangsdatum de invulling van het verlof wijzigen, maar dit kan alleen op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang én na overleg met de werknemer.

Zonder behoud van loon, met uitkering
Het aanvullend geboorteverlof is, in tegenstelling tot het geboorteverlof van één week, zonder behoud van loon. UWV verstrekt de werknemer tijdens het aanvullend geboorteverlof een uitkering op basis van de WAZO. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon van de werknemer, maar niet meer dan 70% van het maximumdagloon.

Wel kunnen in uw cao afspraken zijn gemaakt dat uw organisatie de uitkering aanvult tot 100%. U kunt hierover ook een individuele regeling treffen met de werknemer als uw cao dit toelaat.

Aanvragen bij UWV
Nadat u met de werknemer afspraken heeft gemaakt over de opname van het aanvullend geboorteverlof, vraagt u namens hem de uitkering aan bij UWV. Dit kan (eenmalig) vanaf vier weken vóór de ingangsdatum van het aanvullend verlof tot vier weken na de laatste dag waarop het verlof is opgenomen. U doet de aanvraag in de Verzuimmelder in het werkgeversportaal of Digipoort. UWV heeft de volgende gegevens van u nodig:
• de geboortedatum van het kind;
• het aantal weken dat de werknemer verlof wil opnemen (minimaal één, maximaal vijf);
• de ingangsdatum van het verlof;
• een verklaring dat de werknemer het geboorteverlof van één week al heeft opgenomen.


Wijzigingen doorgeven via formulier
Ook laat u bij de aanvraag UWV weten of zij de uitkering rechtstreeks aan u uitbetaalt of aan de werknemer. UWV betaalt de uitkering elke vier weken uit, of de werknemer het verlof nu achter elkaar of juist gespreid opneemt.

Als het dienstverband van de werknemer eindigt tijdens zijn verlof, geeft u dit bij de aanvraag aan. Wijzigt er iets in de situatie van de werknemer, bijvoorbeeld de ingangsdatum van het verlof of het rekeningnummer? Dergelijke wijzigingen kunt u vanaf juli aan UWV doorgeven met het formulier ‘Wijzigingen van werknemers die een Ziektewet- of WAZO-uitkering hebben’. Dit formulier is te vinden op de website van UWV (uwv.nl).
Gaat de werknemer bij uw organisatie uit dienst en heeft hij een nieuwe werkgever gevonden? Dan kan hij het verlof dat hij nog niet bij u heeft opgenomen, alsnog opnemen bij zijn nieuwe werkgever.

Alleen mogelijk bij loondienst
Een werknemer heeft de mogelijkheid om aanvullend geboorteverlof op te nemen als hij in dienst is bij een werkgever. Hij kan geen verlof met uitkering opnemen als hij vrijwillig verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, zelfstandige is of werkloos is, tenzij hij gedeeltelijk een uitkering heeft en daarnaast in loondienst werkt. Dan kan hij verlof opnemen voor het deel dat hij in loondienst is.

Het aanvullend geboorteverlof kan leiden tot verlaging van toeslagen die de werknemer ontvangt van de fiscus. Op de opbouw van vakantiedagen heeft het verlof echter geen invloed: die loopt door.

Heeft u vragen over het geboorteverlof? Neem contact met ons op.

«« terug